Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden AB communicatie en Mediation.

U heeft opdracht gegeven aan Anja Boere om een opdracht voor u uit te voeren. Op deze opdrachten zijn de volgende algemene voorwaarden en regels van toepassing.

 1. De opdracht wordt gegeven in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst). Deze dient door u voor akkoord ondertekend te worden teruggestuurd, maar u wordt ook geacht met de inhoud te hebben ingestemd als binnen 2 weken na toezending ervan geen schriftelijke reactie wordt ontvangen waarin u bezwaar maakt tegen de weergave van de gemaakte afspraken dan wel de opdracht intrekt.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. De organisatieadviseur/opleider/ begeleidingskundige/mediator zal zich naar haar beste vermogen inspannen voor uw opdracht, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 4. Bij aanvang van de uitvoering van uw opdracht is er een afspraak gemaakt over het   geldende tarief. Deze afspraak is te vinden in de bevestiging van de opdracht. Aanpassing kan plaatsvinden als de werkzaamheden van geheel andere aard blijken te zijn dan waarvan de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan. Anja Boere zal dan contact opnemen met u voor nader overleg.
 5. Bij een langduriger traject wordt maandelijks een declaratie gezonden voor de verrichte werkzaamheden. Hierover wordt de opdrachtgever geïnformeerd.
 6. In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het uitvoeren van de opdracht in overleg worden gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.
 7. Indien u bezwaren heeft tegen een nota dan kunt u dat kenbaar maken per mail. Er wordt dan binnen 1 week contact met u opgenomen.
 8. Betalingen van nota’s dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 9. De relatie tussen Anja Boere en u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zij en u zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de uitvoering van uw opdracht van belang kunnen worden geacht.
 10. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan is dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.
 11. C.R.K.B.O geregistreerd
 12. Het copyrecht en eigendomsrecht van lesmateriaal is in handen van AB communicatie & mediation
 13. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo spoedig mogelijk te melden bij Anja Boere. Zij zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen en uw klacht vertrouwelijk behandelen. Mocht er langere tijd nodig zijn om de klacht naar tevredenheid t.b.v. de opdrachtgever op te lossen dan zal dit nauwkeurig worden gecommuniceerd en zal er elke 2 weken een update worden verstrekt aan de opdrachtgever. Mocht uw klacht door haar niet naar wens worden behandeld dan kunt u verdere stappen ondernemen:
 14. Bij klachten over begeleidingen en scholingen kunt u uw klacht melden bij het L.V.S.C. : www.lvsc.eu , bij de zoekfunctie gedragscode intoetsen, klachtenregeling is te vinden onder de algemene voorwaarden.
 15. Het oordeel van het Lvsc is bindend> De consequenties van haar oordeel zal door Anja Boere zo snel als mogelijk worden afgehandeld. De opdrachtgever zal binnen 4 weken op de hoogte worden gebracht over deze consequenties en de gevolgen daarvan.
 16. Klachten de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard gedurende een periode van 1 jaar.
 17. Restitutietermijn vanuit Anja Boere is 30 dagen

Revisie: 1 jan 2023